Verkoopsvoorwaarden

Onderstaand de verkoopsvoorwaarden van Winitoe bvba. Door ondertekening van deze voorwaarden via offerte, bestelbon, contract... gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij er andere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn. 

2. Alle aanvragen voor jobs worden door middel van een offerte aan de klant duidelijk gemaakt. Deze offerte is tevens de bestelbon en moet bij instap worden ondertekend. 

3. De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeen- komstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. 

4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken. 

5. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaam- heden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht. 

6. Alle facturen zijn betaalbaar ter zetel van Winitoe bvba binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij gebruik van onderaannemingen (drukker, shootings,...) betaalbaar binnen de 8 dagen na factuur. Winitoe bvba schiet geen portokosten voor, een mailing gaat pas op de bus als de portokosten werden betaald. 

7. Laattijdige betalingen brengen automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest met zich mee van 1,50% per maand te rekenen vanaf factuurdatum. 

8. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal tevens, naast en boven de verwijlintresten, van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% met een minimum van 50 euro per factuur. 

9. Een toezending van een aangetekende ingebrekestelling zal de aandacht vestigen op deze verhoging behoudens wettige redenen.

10. Leveringstermijnen zijn niet bindend. Overschrijding ervan geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. 

11. Nevenwerkzaamheden (vb aankoop beelden, drukcontrole, besprekin- gen, verzamelen van gegevens, supervisie shootings, supervisie geluidsopnames, ... edm) kunnen aanleiding zijn van tot berekening van een bijkomende prestatie volgens uurtarief. 

12. Alle ontwerpen, creaties, negatieven en reproductierechten blijven eigendom van Winitoe bvba zolang de afstand niet uitdrukkelijk op factuur wordt vermeld of schriftelijk werd overeengekomen (vbv contractuele overeenkomst, ... edm). Daarenboven behouden we ons het recht om op elke gerealiseerde creatie (drukwerk, sites, emailings,... of enige andere drager) onze bedrijfsnaam/link ‘Winitoe’ discreet te vermelden tenzij dit anders schriftelijk werd overeengekomen. 

13. Wanneer de klant beelden gebruikt die door Winitoe bvba werden aangekocht (stockbeelden) in functie van een specifiek project, kan Winitoe bvba niet verantwoordelijk worden gesteld – door de eigenaar van deze beelden – voor dit gebruik vanwege de klant. Eventuele boetes die op zetel van Winitoe bvba binnenkomen, worden dan ook aan de klant doorgerekend. 

14. Onze goederen reizen uitsluitend op risico en verantwoordelijkheid van de koper, zelfs al was dit franco 

15. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclamebor- den, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heft 

16. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdracht- gever te bewaren, indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever over- eenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

17. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeen- gekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

18. Bij vernietiging van een bestelling/opdracht of project door de klant, of ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 33% op de totale waarde van de door Wintoe bvba(of onderaannemer) geleverde prestaties, dit onder voorbehoud van alle verdere schadever- goedingen als naar rechte. Een bestelling/ opdracht of project is rechtsgeldig en tegenstelbaar van zodra ze de handtekening draagt van de klant. 

19. Ingeval de klant zijn betalingensverplichtingen betreffende de gedane leveranties/prestaties niet stipt op tijd is nagekomen, zijn wij niet tot verdere leveringen verplicht, alvorens aan deze betalingsverplichting werd voldaan. De nietbetaling van een effect of factuur maakt onmiddellijk en van rechtsweze en zonder ingebrekestelling alle andere schuldvorderin- gen tegenover de klant opeisbaar. 

20. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd. 

21. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 

22. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks) –waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

23. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

24. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandko- ming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd terzake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. 

Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 

25. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelij- ke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.